کفی قالبگیری

 

این نوع کفی با توجه به قالب گچی ساخته شده و می تواند از جنس های متفاوتی مانند فوم ، فیبر کربن ، رزین و ... باشد.