کفی اسکن

 

این نوع کفی با توجه به اسکن کف پای هر فرد توسط دستگاه cnc  و به صورت کامپیوتری تراش داده می شود